Obnovitelné tepelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částečné nebo úplné obnovy. Patří mezi ně především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. V některých částech světa lze využít také energii mořského přílivu nebo geotermální energii  (energie pocházející z nitra Země). V našich podmínkách má největší uplatnění biomasa, potenciál velkých vodních elektráren je v České republice prakticky vyčerpán, i když malé vodní elektrárny mají v našich lokalitách budoucnost. Sluneční energii i větrnou energii využíváme v České republice také prozatím pouze omezeně.

VODA - Energie vody (hydroenergie) je nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie, a zároveň jediný zdroj, který je ekonomický konkurenční fosilním palivům a nukleární energii. Energii z vody je možno získat využitím jejího proudění (energie pohybová, kinetická) a jejího tlaku (energie potenciální, tlaková), nebo také obou těchto energií současně. Podle způsobu využití potom rozlišujeme i používané typy vodních strojů. Kinetická energie je ve vodních tocích dána rychlostí proudění, kdy je rychlost závislá na spádu toku. Dříve se využívala vodními koly, dnes turbínami. Energie potenciální vzniká v důsledku gravitace a závisí na výškovém rozdílu hladin. Využívá se pomocí různých typů turbín (např. vrtulových) a vhodných čerpadel v turbínovém provozu. Hydroenergie má však svá omezení. Tuto energii nelze využívat všude vzhledem k její závislosti na množství rychlé tekoucí vody. Dostatek vody je třeba zajistit během celého roku, protože elektrický proud nelze levně uskladňovat. Kvůli oscilaci (kolísání) výšky vody jsou budovány hráze nebo vodní akumulační nádrže. Potřebná investiční náročnost pak značně působí na cenu takto získávané energie.

SLUNCE - základními prostředky pro využívání solární energie jsou solární kolektory pro přípravu horké vody a zahřívání v místnostech a fotovoltaické panely pro přímou změnu sluneční energie na elektrickou energii. Dalším způsobem využití solární energie je její usměrňování ve velkých energetických továrních zařízeních.

solární kolektory - solární kolektory mění sluneční energii do tepelné energie vody (nebo některé jiné tekutiny). Systémy pro zahřívání vody mohou být otevřené, tj. systémy, ve kterých voda, kterou zahříváme, přechází přímo skrz kolektor na střeše, nebo systémy zavřené, ve kterých jsou kolektory vyplněny nemrznoucí tekutinou (např. anti-freeze). Zavřené systémy se mohou používat kdekoli, a to dokonce i při teplotách okolo nuly stupňů. Během slunečně příznivého dne může být voda zahřívaná jenom v kolektorech.  Pokud však počasí není hezké, kolektory pomáhají pouze v zahřívání vody a tím zmenšují spotřebu elektrického proudu. Solární kolektory jsou velmi užitečné také pro zahřívání vody bazénu. V takovém případě je teplota vody nízká a je jednoduší zachovávat teplotu pomoci otevřených systémů. Tímto způsobem se zachovává teplota bazénu několika týdnu déle než bez solárního ohřevu. Existuji i kolektory které přímo zahřívají vzduch, na který přenášejí velkou část energie.

fotovoltaické panely – fotovoltaické panely jsou polovodičové prvky které přímo mění energii slunečního záření do elektrické energie. Účinnost je od 10% pro levnější provedení s amorfním siliciumem, až do 25% pro dražší provedení. Prozatím jsou tyto systémy ještě stále ekonomický nerentabilní. Fotovoltaické panely se mohou využívat jako samostatné nebo jako sekundární zdroje energie. Jako samostatný zdroj se používají např. na satelitech, dopravních značkách, kalkulačkách a vzdálených objektech, které vyžaduji dlouhotrvající zdroj energie. Jako sekundární zdroje energie je možné fotovoltaické panely spojit např. s elektrickou sítí.

usměrňování sluneční energie - usměrňování sluneční energie je využíváno pro pohon velkých generátorů nebo tepelných pohonů. systémy fungují na bázi soustředění energie pomocí mnoha čoček nebo častěji pomocí zrcadel složených do talíře nebo konfigurací do věže.

BIOMASA - pod pojmem biomasa se rozumí kusové dřevo, dřevní odpad jako je kůra, štěpka, piliny nebo sláma, ale také suché části rostlin pěstovaných k účelu spalování (topol, osika, vrba, šťovík, topinambur, konopí, sloní tráva apod.). Pro účely vytápění v bytových domech přichází v úvahu prakticky jen kusové dřevo, brikety nebo pelety lisované z dřevního odpadu. Základní výhodou biomasy je minimální negativními účinek na životní prostředí (při správném způsobu spalování). Z technického hlediska je hlavní výhodou zejména malý obsah popela (např. oproti hnědému uhlí). Tato vlastnost biomasy umožňuje snazší konstrukci topidel, lepší regulaci a možnost automatizace procesu spalování. Biomasa je tvořena převážně celulózou, výhřevnost většiny biomasy je v suchém stavu kolem 18 MJ/kg. Biomasa obsahující pryskyřice či oleje má výhřevnost o něco větší. Výhřevnost je silně ovlivněna obsahem vody. Právě z tohoto důvodu se např. u dřeva doporučuje skladovat jej 2 roky pod přístřeškem, aby bylo pro vytápění dostatečně vyschlé. Naopak velký obsah vlhkosti je problémem např. u dřevní štěpky, proto se v malých zařízeních prakticky nepoužívá. Dokonale vysušené jsou naopak lisované dřevěné brikety nebo pelety. Jejich nevýhodou je ovšem vyšší cena.

Ukázky referencí

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla NIBE LWSE-F24 a venkovní jednotky NIBE LWSE-F14,18S24 o výkonu 24 kW včetně vystrojení strojovny. Jako záložní zdroj vytápění k TČ je osazen plynový kondenzační kotel WOLF CGB 50 o výkonu 48 kW. Součástí dodávky je i osazení radiátorových ventilů s přesným nastavením průtoku a kompletní vyregulování otopné soustavy.

Investor: Obec Líšnice
Dokončení: 2013
Popis: Celková dodávka rekonstrukce vytápění Mateřské a Základní školy v Líšnici včetně stavebních úprav, elektroinstalace a regulace. Zdroji vytápění byla použita dvě tepelná čerpadla vzduch-voda výrobce Buderus každé o výkonu 25 kW, rozvody vytápění provedeny v mědi, deskové radiátory Korado.

Investor: Obec Sebranice
Dokončení: 2013
Popis: Vytápění základní školy je provedeno instalací tří tepelných čerpadel vzduch-voda Buderus Logatherm WPL 25 kW v kaskádovém zapojení. Regulace vytápění umožńuje hlážení poruch a provozních stavů modulem GSM, po zkušenosti z topného období nebylo nutné dotápět objekt popcí elektrokotle.

Investor: UNITIP, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Provedena realizace úspor energií pro ZŠ a MŠ. Z dotačního programu ""Zelená úsporám"" došlo k výměně zdroje tepla. Instalováno TČ Viessmann vzduch/voda - výkon 18,5 kW, vč. akumulační nádrže 400l a náhradního zdroje elektrokotlů 2 x 15 kW. Součástí zakázky byla i výměna rediátorových ventilů za termostatické s hlavicí pro zvýšení úspory provozních nákladů.

Investor: TEPVOS, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: V rámci úspor energií provozu krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí byla provedena istalace tepelných čerpadel voda/voda Viessmann každé o výkonu 18 kW.Získávaní zpětného tepla pro ohřev plaveckých bazénů bylo z vypouštěných odpadních vod akumulováných a nádrži o objemu 12000 litrů .

Investor: Město Svitavy
Dokončení: 2010
Popis: V rámci úspor energií provozu krytého plaveckého bazénu ve Svitavech byla provedena istalace tepelného čerpadla voda/voda Viessmann 43 kW. Získávaní zpětného tepla pro ohřev plaveckých bazénů bylo z vypouštěných odpadních vod z praní filtrů do inastalované akumulační nádrže .

Investor: Město Litomyšl
Dokončení: 2010
Popis: V rámci úspor energií provozu krytého plaveckého bazénu v Litomyšli byla provedena istalace tepelného čerpadla voda/voda Viessmann 43 kW.Získávaní zpětného tepla pro ohřev plaveckých bazénů bylo z vypouštěných odpadních vod z praní filtrů a odpadní vody ze sprch do inastalované akumulační nádrže. Jedná se o významnou stavbu, která byla v roce 2011 vyhlášena jako stavba roku.

Investor: KOBLA, spol s r.o.
Dokončení: 2010
Popis: Objekt byl rozdělena na tři samostatné úseky, každý s vlastním zdrojem tepla, kterým byli TČ vzduch/voda značky Viessmann o výkonu 18,5 kW umístěné na střeše. Vlastní technologie byla situována do samostatné místnosti v přízemí. Vytápění provedeno kombinovaně, podlahovým topením a deskovými otopnými tělesy.

Investor: Merit Bau CZ a.s.
Dokončení: 2009
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového topení systému Uponor a zdravotechnických instalací pro nově vybudovanou skladovací halu firmy KaS. Zdrojem tepla bylo TČ, celková plocha podlahového topení je 970 m2 a je zde namotáno 7600 m potrubí.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Inastalace tepelného čerpadla voda/voda Viessmann Vitocal o výkonu 45 kW pro chaty Vigona.Teplo pro zdroj je získáváno vychlazováním vodní nádrže 100 m3,která slouží k napájení pro sněžná děla pro sjezdovku.